.: Ważne zmiany w przepisach

Wybrane zmiany w przepisach, uwzględniane w programach Madar:

Poprzednie przepisy >>

Treści ustaw i rozporządzeń

FEP Fundusz Emerytur Pomostowych

VAT

Podatek dochodowy

Rachunkowość i księgowość

VAT w 2014 roku

Zmiany w rozliczaniu VAT w roku 2013 i korekcie kosztów

Wprowadzają akty prawne:

Fakturowanie w 2014 roku

Przepisy dotyczące wystawiania, przesyłania, udostępniania i przechowywania faktur i e-faktur zostały przeniesione z rozporządzenia do ustawy o VAT.
  1. Uległy zmianie terminy wystawiania faktur. Zgodnie z zadami ogólnymi w 2014 roku fakturę wystawia się :
    1. nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę;
    2. nie wcześniej niż 30 dnia przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi oraz otrzymaniem całości lub części zapłaty
  2. Moment powstania obowiązku podatkowego nie będzie już związany z terminem wystawienia faktury jak dotychczas (z pewnymi wyjątkami), a będzie powstawał z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi.


ZUS

Ograniczenie podstawy wymiaru składek

Kwota rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe:

Ubezpieczenie emerytalne, rentowe, FP, FGSP

* od 1 stycznia 2003r. stopa składki na ubezpieczenie wypadkowe została zróżnicowana w zależności od ryzyka występującego u pracodawcy.

Składka na FP i FGŚP

Obowiązek opłacania składki ustala się: na Fundusz Pracy (2,45%) oraz FGSP (0,10%) od kwot stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
W wyniku zmian 1 lipca 2009 r. w przepisach pracodawcy (oraz inne jednostki organizacyjne) nie będą opłacać składek na FP oraz FGSP za pracowników, którzy:
  1. Ukończyli 50 lat - przez 12 miesięcy kalendarzowych, licząc od pierwszego miesiąca po zawarciu umowy o pracę, jeśli pracownik, który ukończył 50 lat, w okresie 30 dni przed podjęciem zatrudnienia był zarejestrowany w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotny. Za tych pracowników płatnicy składek nie opłacają również składek na FGśP (art. 9b ust. 1 ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych).
  2. Ukończyli 55 lat (kobieta) lub 60 lat (mężczyźni).

Zobacz jak wprowadzić w programie czasowe zwolnienie ze składki na Fundusz Pracy i FGŚP?

Ubezpieczenie zdrowotne

rok składka naliczana odliczane
2007-2014 9,00% 7,75%
2006 8,75% 7,75%
2005 8,50% 7,75%
2004 8,25% 7,75 %
2001-2003 7,75% 7,75%
1999-2000 7,50% 7,5%

Płace / kadry

Pensja minimalna

Pensja minimalna

Zaokrąglenia

W związku ze zmianą art. 63 ordynacji podatkowej dotyczącego zaokrągleń, według obowiązującego od tej daty art. 63 ordynacji w nowym brzmieniu kwoty podatków, odsetki za zwłokę, opłaty prolongacyjne, oprocentowanie nadpłat będzie się zaokrąglać do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pominie się, a końcówki kwot wynoszące 50 groszy i więcej podwyższy do pełnych złotych.

Deklaracje

Formularze dotyczące dochodów (przychodów) jak również deklaracje w formie elektronicznej, a także struktury dokumentów XML na stronie są udostępnione na: http://www.finanse.mf.gov.pl

Odsetki

Odsetki od zobowiązań podatkowych
Na stronach MF dostępna Tabela stawek odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych
10,00% 2013.07.04
10,50% 2013.06.06
... ..więcej ..
Odsetki ustawowe
*Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 grudnia 2008 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych
13% 15.12.2008 *
11,5% 15.10.2005
13,5% 10.01.2005

Podatek dochodowy od osób fizycznych


Skala podatkowa w roku 2009 - 2014

Podstawa obliczenia podatku w złotych Podatek wynosi
ponad do
. 85'528 zł 18% - kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr
85'528 zł . 14'839 zł 02 gr plus 32% nadwyżki ponad 85'528 zł


Koszty uzyskania przychodów w 2009 - 2014 roku

Pracownik Kwota miesięczna (zł) Kwota roczna
zatrudniony w jednym zakładzie pracy na podstawie jednej umowy o pracę 111,25 1.335 zł z jednej umowy
2.002 zł 05 gr z wielu umów
zatrudniony w jednym zakładzie pracy, położonym w innej miejscowości niż miejsce zamieszkania 139,06 1.668 zł 72 gr z jednej umowy
2.502 zł 56 gr z wielu umów


Podatek dochodowy - od osób prawnych

Skala podatkowa

Stawka 19% Podstawy opodatkowania - dochód ustalony na zasadach ogólnych.