.: Ważne zmiany w przepisach

Wybrane zmiany w przepisach, uwzględniane w programach Madar:

Poprzednie przepisy >>

Treści ustaw i rozporządzeń

FEP Fundusz Emerytur Pomostowych

e-Deklaracje

Płace

VAT

Podatek dochodowy

Rachunkowość i księgowość

Inne

Przepisy VAT i korekta kosztów w 2013 roku

Zmiany w rozliczaniu VAT w roku 2013 i korekcie kosztów

Wprowadzają akty prawne:

Korekta VAT naliczonego

 1. Obowiązek korekty VAT naliczonego wynikającego z faktury, która nie została opłacona za okres, w którym upłynął 150 dzień od dnia upływu terminu platnosci. Brak korekty zagrożony jest sankcją w wysokości 30 proc. kwoty VAT wynikającego z nieuregulowanych faktur, który nie został skorygowany.
 2. Małe firmy stosujące metodę kasową mają możliwość wpłaty VAT do urzędu skarbowego dopiero w momencie otrzymania zapłaty od kontrahenta. Jeśli kontrahent nie będzie podatnikiem VAT czynnym, podatek trzeba będzie rozliczyć nie później niż 180 dnia, licząc od dnia transakcji.
 3. Likwidacja obowiązku opodatkowania zaliczek w transakcjach wewnątrzwspólnotowych.

Korekta VAT należnego

 1. Od 1 stycznia 2013 r. VAT zapłacony z wystawionej faktury może być odzyskany z urzędu skarbowego po 150 dniach od terminu płatności zwlekania przez dłużnika z zapłatą wynikającej z niej kwoty. Trzeba będzie złożyć w urzędzie skarbowym deklarację VAT-ZD. W załączniku tym (składanym razem z deklaracją VAT) wierzyciel będzie musiał podać nie tylko swoje dane, ale także dane indentyfikacyjne kontrahenta (dłużnika), numer faktury, datę jej wystawienia, datę upływu terminu płatności, której nie uzyskał, oraz kwoty korekty podstawy opodatkowania i podatku należnego.

Fakturowanie po nowemu

 1. Znika obowiązek oznaczenia dokumentu jako "Faktury VAT", ale będzie można dalej stosować j 1 stycznia 2013 r. tę nazwę lub np. nazwę "Faktura".
 2. Dla podatników rozliczających VAT tzw. metodą kasową (metodę kasową mogą stosować wyłącznie "mali" podatnicy - o rocznym obrocie nieprzekraczającym 1 200 000 euro) zamiast dotychczasowych oznaczeń "Faktura VAT- MP" będzie obowiązek stosowania oznaczeń: "metoda kasowa".
 3. W miejsce dotychczasowego oznaczenia "Faktura VAT marża" - stosowanie fraz: "procedura marży dla biur podróży", "procedura marży - towary używane", "procedura marży - dzieła sztuki", "procedura marży - przedmioty kolekcjonerskie i antyki".
 4. Dla faktur wystawionych przez nabywcę w imieniu dostawcy - na fakturze należy umieścić frazę: "samofakturowanie".
 5. Przy rozliczeniach podatku VAT lub podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze, w którym rozliczającym jest nabywca konieczne jest zastosowanie za fakturze zapisu "odwrotne obciążenie".
 6. Znika obowiązek podawania numeru rejestracyjnego samochodu - w przypadku faktur sprzedaży paliwa.
 7. Faktury uproszczone
  Podatnicy będą mogli wystawiać faktury uproszczone w sytuacji, gdy kwota należności I 1 stycznia 2013 r. ogółem nie przekracza kwoty 450 zł lub 100 euro (jeśli kwota wyrażona jest w euro). Na fakturze uproszczonej będzie można umieścić mniej danych niż na zwykłej fakturze
  • jako dane nabywcy możliwe będzie wykazanie jedynie identyfikatora podatkowego
  • w pozycjach towarowych nie będzie obowiązku podania miary, jednostki oraz ceny jednostkowej towarów a także wartości podstawy, kwoty podaku w podziale na stawki.
  Poza dotychczasowymi podatnikami faktury będą mogli wystawiać zarejestrowani podatnicy VAT zwolnieni (alternatywnie będą mogli wystawiać rachunki).
 8. Fakturę będzie mógł wystawić nabywca (samofakturowanie) lub osoba trzecia, czyli głównie obowiązku wystawie- przedstawiciel podatkowy. O samofakturowaniu nie trzeba będzie zawiadamiać naczelnika nia faktur urzędu skarbowego, ale konieczne będzie zawarcie umowy z kontrahentem oraz ustalenie procedury zatwierdzania faktur przez sprzedawcę.
 9. Fakturom papierowym i elektronicznym trzeba zapewnić autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność (obecnie obowiązek taki dotyczy jedynie e-faktur); można będzie to zrobić za pomocą dowolnych kontroli biznesowych.
 10. Wprowadzenie możliwości przeliczania kwot na fakturach według kursu wymiany Europejskiego Banku Centralnego.

Koszty podatkowe 2013

Od 1 stycznia 2013 roku będą obowiązywały nowe regulacje dotyczące korekty kosztów podatkowych. Nowelizacja nie wprowadza kasowej metody rozliczania kosztów podatkowych. Oznacza to, że w zakresie uznawania poniesionego kosztu do kosztów podatkowych zastosowanie znajdą reguły dotychczasowe.

Ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz. U. poz. 1342) wprowadza rozwiązanie polegające na obowiązku dokonywania korekty kosztów uzyskania przychodów w przypadku nieuregulowania kwoty wynikającej z faktury lub innego dokumentu w ciągu 30 dni od daty upływu terminu płatności ustalonego przez strony, a w przypadku gdy termin płatności jest dłuższy niż 60 dni - nieuregulowania jej w ciągu 90 dni od dnia zaliczenia kwoty wynikającej z faktury lub innego dokumentu do kosztów uzyskania przychodów.

Regulacje dotyczące korekty kosztów podatkowych nie znajdą zastosowania do podatnika, który kwoty wynikającej z faktury lub innego dokumentu, nie zaliczył do kosztów podatkowych. Zatem nieuregulowanie kwoty wynikającej z faktury lub innego dokumentu nie będzie powodowało obowiązku korygowania kosztów podatkowych.

Nowe przepisy należy stosować do tych kwot wynikających z faktury lub innego dokumentu, które zostały zaliczone do kosztów podatkowych od dnia 1 stycznia 2013 roku.

Jeżeli kwota wynikająca z faktury lub innego dokumentu zostanie zaliczona do kosztów podatkowych przed dniem 1 stycznia 2013 roku, wówczas nowe regulacje nie będą miały zastosowania, nawet wtedy, gdy termin płatności przypada w 2013 roku.

W przypadku podatników (osób prawnych), u których rok podatkowy jest inny niż rok kalendarzowy i rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2013 roku, a zakończył po dniu 31 grudnia 2012 roku nowe przepisy, dotyczące korekty kosztów podatkowych będą miały zastosowanie dopiero po zakończeniu tego roku podatkowego.

------------------

ZUS

Ograniczenie podstawy wymiaru składek

Kwota rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe:

Ubezpieczenie emerytalne, rentowe, FP, FGSP

* od 1 stycznia 2003r. stopa składki na ubezpieczenie wypadkowe została zróżnicowana w zależności od ryzyka występującego u pracodawcy.

Składka na FP i FGŚP

Obowiązek opłacania składki ustala się: na Fundusz Pracy (2,45%) oraz FGŚP (0,10%) od kwot stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (bez stosowania ich ograniczenia do tzw. rocznego limitu), wynoszących w przeliczeniu na okres miesiąca co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę. Dla pracowników w I roku pracy - co najmniej 80% minimalnego wynagrodzenia.
W wyniku zmian 1 lipca 2009 r. w przepisach pracodawcy (oraz inne jednostki organizacyjne) nie będą opłacać składek na FP oraz FGŚP za pracowników, którzy:
 1. Ukończyli 50 lat - przez 12 miesięcy kalendarzowych, licząc od pierwszego miesiąca po zawarciu umowy o pracę, jeśli pracownik, który ukończył 50 lat, w okresie 30 dni przed podjęciem zatrudnienia był zarejestrowany w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotny. Za tych pracowników płatnicy składek nie opłacają również składek na FGśP (art. 9b ust. 1 ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych).
 2. Ukończyli 55 lat (kobieta) lub 60 lat (mężczyźni).

Zobacz jak wprowadzić w programie czasowe zwolnienie ze składki na Fundusz Pracy i FGŚP?

Ubezpieczenie zdrowotne

rok składka naliczana odliczane
2007-2013 9,00% 7,75%
2006 8,75% 7,75%
2005 8,50% 7,75%
2004 8,25% 7,75 %
2003 8,00% 7,75%
2002 7,75% 7,75%
2001 7,75% 7,75%
2000 7,50% 7,5%
1999 7,50% 7,5%

Płace / kadry

Pensja minimalna

Pensja minimalna

Zaokrąglenia

W związku ze zmianą art. 63 ordynacji podatkowej dotyczącego zaokrągleń, według obowiązującego od tej daty art. 63 ordynacji w nowym brzmieniu kwoty podatków, odsetki za zwłokę, opłaty prolongacyjne, oprocentowanie nadpłat będzie się zaokrąglać do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pominie się, a końcówki kwot wynoszące 50 groszy i więcej podwyższy do pełnych złotych.

Deklaracje

Formularze dotyczące dochodów (przychodów) uzyskiwanych (wg informacji Ministerstwa Finansów publikowanych na serwerze www.mf.gov.pl. Ministerstwo Finansów udostępnia również deklaracje w formie elektronicznej, a także struktury dokumentów XML na stronie: http://www.e-deklaracje.gov.pl

Odsetki

Odsetki od zobowiązań podatkowych
13.5% 2012.12.06
14% 2012.11.08
14.5% 2012.05.10
14% 09.06.2011
13% 06.04.2011
12,5% 20.01.2011
11% 26.02.2009
11,5% 28.01.2009
... ..więcej ..
Odsetki ustawowe
13% 15.12.2008
11,5% 15.10.2005
13,5% 10.01.2005

Podatek dochodowy od osób fizycznych


Skala podatkowa w roku 2009 - 2013

Podstawa obliczenia podatku w złotych Podatek wynosi
ponad do
. 85'528 zł 18% - kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr
85'528 zł . 14'839 zł 02 gr plus 32% nadwyżki ponad 85'528 zł


Jak prawidłowo w 2009 r. naliczyć wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia nieprzekraczające 200 zł w miesiącu z osobą nieposiadającą innych źródeł dochodu?

Od 1 stycznia 2009 r. obowiązują nowe regulacje odnoszące się do opodatkowania przychodów z niektórych rodzajów działalności wykonywanej osobiście (w tym - z umów zlecenia), których łączna wartość należna danej osobie w jednym miesiącu od tego samego płatnika, nie przekracza 200 zł. Zgodnie bowiem z przepisem art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.f., od dochodów (przychodów) z tytułu, o którym mowa w art. 13 pkt 2 lub 5-9 u.p.d.o.f., jeżeli suma należności określonych w umowie lub w umowach zawartych z osobą niebędącą pracownikiem płatnika z tego samego tytułu nie przekracza miesięcznie od tego samego płatnika kwoty 200 zł, pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 18% przychodu.

Jak stanowi art. 30 ust. 3 u.p.d.o.f., zryczałtowany podatek, o którym mowa, pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania. Nie ma także żadnych przepisów, które pozwalałyby na odliczenie od tego przychodu składek na ubezpieczenie społeczne (w części finansowanej przez pracownika). Nie ma także żadnych przepisów, które pozwalałyby na odliczenie kwoty składki zdrowotnej (obciążającej taki przychód), od kwoty zryczałtowanego podatku.

W związku z powyższym należny - na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 5a u.p.d.o.f. - podatek dochodowy wynosi w tym przypadku 32 zł (180 x 18% - 32,40 zł; dokonując zaokrąglenia zgodnie z przepisami art. 63 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.).

Art 30 ptk 5a) z tytułu, o którym mowa w art. 13 pkt 2 lub 5-9, jeżeli suma należności określonych w umowie lub w umowach zawartych z osobą niebędącą pracownikiem płatnika z tego samego tytułu nie przekracza miesięcznie od tego samego płatnika kwoty 200 zł - w wysokości 18% przychodu.

Art. 13.

Za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się:

Koszty uzyskania przychodów w 2009 - 2012 roku

Pracownik Kwota miesięczna (zł) Kwota roczna
zatrudniony w jednym zakładzie pracy na podstawie jednej umowy o pracę 111,25 1.335 zł z jednej umowy
2.002 zł 05 gr z wielu umów
zatrudniony w jednym zakładzie pracy, położonym w innej miejscowości niż miejsce zamieszkania 139,06 1.668 zł 72 gr z jednej umowy
2.502 zł 56 gr z wielu umów


Wyższa stawka podatku dochodowego przy umowach zlecenie, o dzieło

Obowiązki przedsiębiorcy będącego zleceniodawcą, jako płatnika, w zakresie wyższej stawki podatku dochodowego zostały uregulowane w art. 41 updof. Ust. 1 tego przepisu mówi, że osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń z tytułu działalności wykonywanej osobiście, są obowiązane jako płatnicy pobierać zaliczki na podatek dochodowy, stosując do dokonywanego świadczenia, pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenie społeczne, najniższą stawkę podatku określoną w skali podatkowej na dany rok.

Żaden z przepisów ustawy nie uprawnia płatnika do samodzielnego zastosowania wyższej stawki podatku przy ustalaniu zaliczki na podatek od wynagrodzenia zaliczonego do tego źródła przychodów. Nie oznacza to jednak, że powyższe nie jest możliwe. Art. 41a updof mówi bowiem, że płatnik, na wniosek podatnika, oblicza i pobiera w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy, stosując zamiast najniższej stawki określonej w skali podatkowej wyższą stawkę podatkową określoną w tej skali.

Zleceniodawca powinien zatem przy ustalaniu zaliczki od wynagrodzenia zleceniobiorcy, uwzględnić najniższą stawkę podatku przewidzianą w skali podatkowej, czyli 18%. Bez znaczenia pozostaje tutaj fakt, że wartość wynagrodzenia przekroczy górną granicę pierwszego progu podatkowego. Dopiero złożenie stosownego wniosku przez zleceniobiorcę uprawni zleceniodawcę do poboru zaliczki na podatek wg stawki 32%. Ten jednak nie ma obowiązku takiego oświadczenia złożyć.

Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów

§ 31. 1. W razie prowadzenia księgi przy zastosowaniu technik informatycznych, warunkiem uznania ksiąg za prawidłowe jest:
1) określenie na piśmie szczegółowej instrukcji obsługi programu komputerowego, wykorzystywanego do prowadzenia ksiąg;
2) stosowanie programu komputerowego zapewniającego bezzwłoczny wgląd w treść dokonywanych zapisów oraz wydrukowanie wszystkich danych w porządku chronologicznym, zgodnie z wzorem księgi;
3) przechowywanie zapisanych danych na magnetycznych nośnikach informacji, do czasu wydruku zawartych na nich danych, w sposób chroniący przed zatarciem lub zniekształceniem tych danych albo naruszeniem ustalonych zasad ich przetwarzania.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, na koniec każdego miesiąca w czasie zapewniającym prawidłowe i terminowe rozliczenia z budżetem, lecz nie później niż do dnia 20 kadego miesiąca za miesiąc poprzedni, podatnik jest obowiązany sporządzić wydruk zapisów dokonanych za dany miesiąc. Wydruk powinien być zgodny z wzorem księgi określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

Czytaj:

Ryczałt ewidencjonowany - odliczenie składki ZUS

Przedsiębiorcy korzystający z opodatkowania swojej działalności ryczałtem ewidencjonowanym, mają prawo pomniejszać uzyskany z tego tytułu przychód o zapłacone składki na ubezpieczenie społeczne. W sytuacji, gdy do przychodów podatnika mają zastosowanie różne stawki ryczałtu, odliczenia tego dokonuje się od każdego rodzaju przychodu w takim stosunku, w jakim pozostają poszczególne przychody opodatkowane różnymi stawkami w ogólnej kwocie przychodów.

Art.11 ust. 3. Jeżeli podatnik uzyskuje przychody wymienione w art. 6 ust. 1 lub 1a, opodatkowane różnymi stawkami i dokonuje odliczeń od przychodów, odliczeń tych dokonuje od każdego rodzaju przychodu w takim stosunku, w jakim w roku podatkowym pozostają poszczególne przychody opodatkowane różnymi stawkami w ogólnej kwocie przychodów.

Czytaj: Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

Podatek dochodowy - od osób prawnych

Skala podatkowa

Stawka 19% Podstawy opodatkowania - dochód ustalony na zasadach ogólnych.

Fragmenty ustawy

Art. 15 ust. 4g. Należności z tytułów, o których mowa w art. 12 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.3), oraz zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakład pracy stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który są należne, pod warunkiem że zostały wypłacone lub postawione do dyspozycji w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy lub innego prawnego łączącego strony. W przypadku uchybienia temu terminowi do należności tych stosuje się art. 16 ust. 1 pkt 57.

Art. 15 ust. 4h. Składki z tytułu należności, o których mowa w ust. 4g, określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74, z późn. zm.4), w części finansowanej przez płatnika składek, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych świadczeń Pracowniczych, z zastrzeżeniem art. 16 ust. 1 pkt 40, stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który należności te są należne, pod warunkiem że składki zostaną opłacone:

1) z tytułu należności wypłacanych lub postawionych do dyspozycji w miesiącu, za który są należne - w terminie wynikającym z odrębnych przepisów,

2) z tytułu należności wypłacanych lub postawionych do dyspozycji w miesiącu następnym, w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy lub innego stosunku prawnego łączącego strony - nie później niż do 15 dnia tego miesiąca. W przypadku uchybienia tym terminom do składek tych stosuje się art. 16 ust. 1 pkt 57a i ust. 7d. W przypadku uchybienia tym terminom do składek tych stosuje się art. 16 ust. 1 pkt 57a i ust. 7d.

Art. 16 ust. 57. niewypłaconych, niedokonanych lub niepostawionych do dyspozycji wypłat, świadczeń oraz innych należności z tytułów określonych w art. 12 ust. 1 i 6, art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz w art. 18 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, a także zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez zakład pracy, z zastrzeżeniem art. 15 ust. 4g.


Art. 16 ust. 57a. nieopłaconych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek, z zastrzeżeniem pkt 40 oraz art. 15 ust. 4h, określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w części finansowanej przez płatnika składek.

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych dostępna w postaci *.pdf (stan prawny na rok 2009)