Jak wprowadzić zwolnienie ze składki na Fundusz Pracy i FGŚP?

Spis treści

 1. Przepisy
 2. Wpisywanie FP I FGŚP w programie

Tematy powiązane

 1. Sporządzanie listy płac   
 2. Sporządzanie planu pracy   
 3. Obowiązujące przepisy   


ik_umowy Opcja główna: Kadry
Klawisz:

kadry


Przepisy

Od 1.07.2009 r. w życie weszły zmiany prawne zwalniające pracodawcę z obowiązku płacenia na Fundusz Pracy i FGŚP, dla niektórej grupy pracowników.

Treści ustaw: Zobacz treści innych obowiązujących przepisów

Zwolnienie z opłacania Funduszu Pracy i FGŚP osób powyżej 55 lat (kobiety) i 60 lat (mężczyźni)

Pracownikom, którzy osiągnęli wiek gwarantujący im zwolnienie z odprowadzania składek na FP - kobiety 55 lat, mężczyzni 60 lat, program automatycznie przyznaje zwolnienie z płacenia w\w składek - i podczas wypełniania listy płac nie nalicza FP oraz FGSP.

Należy jednak pamiętać o uzupełnieniu pozostałych danych:
 1. Niezbędne jest wpisanie w danych identyfikacyjnych pracownika daty urodzenia - opcja Pracownicy pole data urodzenia (zaznaczone na czerwono na rys. dane pracownika). Jeżeli data nie jest wypełniona - opcja sprawdzania wieku jest wyłączona.
 2. W przypadku gdy w danych pracownika nie została podana jego płeć, program domyślnie przyjmuje, że wiek zwolnienia z opłacania składek na FP to 60 lat.
 3. W przypadku kobiet powyżej 55 roku życia niezbędne jest więc wpisanie w opcji Pracownicy w polu płeć literkę " K ".
Zestawienie pozwalające na sprawdzenie wprowadzenia dat urodzenia oraz płci - możliwe jest np. w opcji kadry - wydruki - rejestry kadrowe.

Zwolnienie czasowe z opłacania Funduszu Pracy i FGŚP

 1. Wejść do opcji Kadry - umowy o pracę.
 2. Nacisnąć klawisz dopisz lub w przypadku, kiedy zgłoszenie było już sporządzane należy wybrać tą pozycję i nacisnąć edycja.
 3. Pojawia się okienko do wpisywania umów.
 4. W polu rodzaj należy wybrać z listy zgłoszenie do ubezpieczeń.
 5. Następnie należy wybrać pracownika, dla którego będzie sporządzane zgłoszenie.
 6. Po wybraniu pracownika, program powinien zapytać się czy wczytać. Wybieramy Tak i potrzebne dane pojawią się w odpowiednich polach zgłoszenia (dane wczytywane są z bazy pracowników).
  UWAGA! Należy wprowadzić pozostałe dane do zgłoszenia.
 7. Rodzaj składki wybiera się w polu fundusz pracy (wyróżnione na rysunku obok). Pozycje do wyboru w polu fundusz pracy zostały opisane w tabelce.
  • dla osób zatrudnionych po 1 lipca 2009, którzy ukończyli 50 lat i byli zarejestrowani jako bezrobotni - wybrać Zwolnienie 12 miesięcy,
  • dla osób powracających z macierzyńskiego - wybrać Zwolnienie 36 miesięcy,
 8. Po wypełnieniu zgłoszenia należy nacisnąć klawisz zatwierdź.
pracownik
Dane pracownika - pola płeć i data urodzenia


analiza wieku
Sprawdzenie wieku i płci pracownika


składka FP
Składka na Fundusz Pracy


Warianty ulg oraz skrócony opis wypełniania pól w zgłoszeniu do ubezpieczeń w programie

Warunek Fundusz Pracy FGŚP Jak wpisać (zgłoszenie do ubezpieczeń)
Zarobki pracownika poniżej płacy minimalnej (1276 zł brutto na 2009 r.) Nie nalicza się Nie nalicza się Zaznaczyć przy tworzeniu zgłoszenia do ubezpieczenia Nie naliczać
Pracownik, który jest:
 1. powyżej 50 roku życia oraz
 2. przez 30 dni bezpośrednio przed zatrudnieniem był zarejestrowany w Urzędzie Pracy jako bezrobotny
Zwolnienie na 12 miesięcy Zwolnienie na 12 miesięcy Zaznaczyć przy tworzeniu zgłoszenia do ubezpieczeń Zwolnienie 12 miesięcy
Pracownik, który powraca z:
 1. urlopu wychowawczego,
 2. urlopu macierzyńskiego lub
 3. dodatkowego urlopu macierzyńskiego
Zwolnienie na 36 miesięcy Zwolnienie na 36 miesięcy Zaznaczyć przy tworzeniu zgłoszenia do ubezpieczenia Zwolnienie 36 miesięcy.
Kobiety powyżej 55 roku życia Nie nalicza się Nie nalicza się Robione automatycznie w programie
Mężczyźni powyżej 60 roku życia Nie nalicza się Nie nalicza się Robione automatycznie w programie
Osoby, których mowa w ustawie
(Art. 104 ustęp 1.3)
Nie nalicza się Nie nalicza się Zaznaczyć przy tworzeniu zgłoszenia do ubezpieczeń Zwolnienie stałe