POWRÓT
Opis programu Madar7

Moduł księgowy pozwala na prowadzenie zarówno pełnej księgowości, jaki i uproszczonej. Może być wykorzystany do prowadzenia: pełnych ksiąg handlowych, podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ewidencji ryczałtowej, rachunkowości zarządczej ibudżetowej. Moduł Księgowość jest kompleksowym rozwiązaniem umożliwiającym zwiększenie wydajności działów księgowych. Dzięki uniwersalności i elastyczności pozwala na prowadzenie ewidencji i rozliczanie w firmach i organizacjach o dowolnej strukturze i profilach działalności. Moduł księgowy umożliwia prowadzenie pełnej księgowości oraz form uproszczonych.


Użytkownicy modułu księgowego

System doskonale sprawdza się zarówno w biurach rachunkowych jak i mikro, małych i średnich firmach oraz różnego rodzaju organizacjach publicznych i niepublicznych.

W systemie jednocześnie mogą być prowadzone księgi wielu jednostek, można również prowadzić księgowość w firmie o strukturze rozproszonej, posiadającej oddziały poza siedzibą.

W przypadku firmy wielooddziałowej następuje multiplikacja odpowiednich ksiąg pomocniczych. Dane z oddziału widoczne są w centrali, gdzie następuje ich dekretacja i księgowanie. Rozwiązane jest również regulowanie płatności powstałych w oddziale przez centrale lub inny oddział poprzez widoczność niezapłaconych dokumentów.

Madar7 moduł Produkcja

Fakturowanie

Wystawianie dokumentów sprzedaży zwane ogólnie fakturowaniem realizowane jest w systemie Madar7 w dwóch modułach - handlowym (magazynowym) i księgowym. Wystawienie dokumentu sprzedaży (faktury, paragonu) w module handlowym (magazynowym) powoduje zdjęcie towarów ze stanu magazynowego natomiast w module księgowym wystawia się dokumenty sprzedaży na usługi oraz towary, do których nie prowadzi się stanu magazynowego.

W systemie Madar7 przyjęto zasadę ścisłego powiązania moduły Księgowego (pełnej księgowości i uproszczonej) z innymi modułami oraz idea, że "dany dokument rejestruje się tylko raz" pozwala na ciągłą i bieżącą kontrolę sytuacji finansowej firmy. W poszczególnych modułach tworzone są odpowiednie zbiory danych - księgi pomocnicze, w których operacje rejestrowane są na bieżąco. Takimi księgami są m.in. zbiory rejestrujące zakupy i sprzedaż z magazynu, zakupy pomocnicze, środki trwałe, operacje kasowe i bankowe, rozrachunki z pracownikami itd.

Do księgi głównej księgowane są za pomocą poleceń księgowania PK, syntetyczne informacje, wynikające ze skontrolowanej ewidencji w księgach pomocniczych. Zastosowany system księgowań automatycznych, szablonów i wzorców dekretacji znacznie skraca czas potrzebny na te czynności, a dodatkowe testy znacznie zmniejszają możliwość pomyłki.

Program jest w pełni zgodny z Ustawą o rachunkowości

Ekran wprowadzania poleceń księgowania
Madar7 ekran wprowadzania poleceń księgowania PK

Funkcjonalności modułu księgowego

Moduł księgowy pozwala m.in. na:

 • prowadzenie pełnej księgowości - księga główna i pomocnicza,
 • prowadzenie księgowości uproszczonej - w tym książka przychodów i rozchodów, ryczałt ewidencjonowany
 • wystawianie i ewidencję dokumentów sprzedaży - paragonów i faktur VAT, WDT, ZDT, WNT, RR, faktura eksportowa, faktura marża, faktura zaliczkowa, proforma i inne
 • Wystawianie korekt
 • Prowadzenie rejestrów VAT
 • Rozliczanie kas i banków
 • Naliczanie odsetek
 • obsługę kas i drukarek fiskalnych - tworzenie raportów kasowych,
 • rozliczanie należności i zobowiązań - kompensaty, potwierdzenia sald, noty odsetkowe, wezwania do zapłaty
 • prowadzenie operacji dewizowych, rozliczanie różnic kursowych.

Bogactwo wydruków, raportów i analiz

Moduł księgowy pozwala sporządzać różnorakie wydruki, raporty i analizy, którze w dużym stopiu są konfigurowalne przez użytkownika. Wśród nich można wyróżnić:

 • karty kontowe,
 • zestawienia obrotów i sald,
 • dziennik,
 • bilans,
 • rachunek zysków i strat,
 • salda kontrahentów,
 • zasobnik,
 • dokumenty niezapłacone,
 • aktywa - pasywa,
 • ... inne

JPK, VAT7 i inne deklaracje podatkowe

System Madar7 umożliwia pełną obsługę Jednolitych Plików Kontrolnych a także deklaracji podatkowych jak np. VAT7, VAT27, VAT UE, PIT4r, PIT8ar, PIT8c, PIT11, CIT8 i innych.


Generowanie i wysyłka JPK

Madar7 daje możliwość pełnej obsługi JPK. Pliki generowane są z prowadzonych w systemie rejestrów a następnie mogą być wysłane bezpośrednio z systemu z potwierdzeniem kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Proces wysyłki można potwierdzić pobieranym w systemie Urzędowym Poświadczeniem Odbioru.

Generowanie i wysyłka deklaracji podatkowych

Madar7 daje możliwość pełnej obsługi wybranych deklaracji podatkowych. Deklaracje generowane są z prowadzonych w systemie rejestrów lub mogą być wprowadzane i korygowane ręcznie. Możliwe jest wporządzenie deklaracji VAT (7, 7K, 7D, 27, UE) jak i deklaracji PIT (8r, 8ar, 8c, 11, 40) jak i deklaracji CIT8. Wysyłka odbywa się elektronicznie bezpośrednio z systemu z potwierdzeniem kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Proces wysyłki można potwierdzić pobieranym w systemie Urzędowym Poświadczeniem Odbioru.POWRÓT
Opis programu Madar7

Proste generowanie jednolitych plików kontrolnych
Madar7 ekran wprowadzania receptury w module Produkcja