POWRÓT
Opis programu Madar7

Madar7 umożliwia obsługę procesu HR, od nawiązania stosunku pracy, poprzez rejestrację czasu pracy, sporządzenie listy płac, na rozwiązaniu stosunku pracy kończąc. Pozwala na prowadzenie szeregu działań kadrowych jak sporządzanie różnego rodzaju umów o pracę i cywilnoprawnych, rejestrację czasu pracy i absencji, prowadzenie planu pracy. Zapewnia także rozbudowaną obsługę płacową - naliczanie płac w oparciu o stawkę miesięczną, roboczogodzinę, absencje, składniki i inne ewidencjonowane w systemie czynniki. Pozwala wygenerować pliki eksportowane do programu Płatnik czy systemu bankowego. System pozwala na sporządzanie różnorakich analiz i zestawień kadrowych i płacowych.

Kadry

Możliwości

Moduł kadrowy służy do rejestracji i analizy danych o pracownikach, zawartych umowach, nieobecnościach w pracy.
Umożliwia m. in. :

 • prowadzenie akt osobowych,
 • tworzenie dokumentów zgłoszeniowych do ZUS,
 • rejestrację, definiowanie i drukowanie umów o pracę, aneksów, pism kadrowych, zaświadczeń, świadectw pracy,
 • tworzenie planu pracy,
 • godzinową ewidencję urlopów,
 • obliczanie stażu pracy do jubileuszu, urlopu, pracy pod ziemią,
 • rozliczanie godzin i dni przepracowanych, nieprzepracowanych, nadgodzin,
 • ewidencję absencji, szkoleń, badań, odzieży roboczej,
 • eksport danych do programu Płatnik.


Baza pracowników

Kartoteka pracowników w połączeniu z bazą umów, kwestionariuszy i zgłoszeń pozwala na przechowywanie informacji o pracowniku, członkach rodziny, przebiegu zatrudnienia itp.

Kartoteka pracowników zawiera m. in. :

 • podstawowe informacje ewidencyjne pracownika, dla celów kadrowych i podatkowych,
 • informacje o członkach rodziny,
 • informacje o przebiegu zatrudnienia, stażu pracy, kolejnych umowach z pracownikiem, wielkości i rodzaju stawki,
 • informacje o wykształceniu, szkoleniu, posiadanych uprawnieniach,
 • dane ubezpieczoniowe pracowników.


Plan pracy

Moduł kadrowy umożliwia też planowanie i rejestrację czasu pracy. Istnieje możliwość zdefiniowania indywidualnych oraz grupowych harmonogramów pracy dla pracowników pracujących w różnych systemach (ciągły, brygadowy) lub na różnych zmianach (np. druga zmiana, zmiana nocna). W połączeniu z opcją rejestracja czasu pracy program pozwala na ewidencję pracy w niedziele i święta, w godzinach nocnych czy popołudniowych, umożliwia rozliczenie godzin nadliczbowych.

Madar7 moduł Kadry-Płace

Portal pracowniczy - dostęp online dla pracowników

Madar7 w chmurze umożliwia pracownikom samodzielne sprawdzanie spraw kadrowo - płacowych przez stronę internetową. Oznacza to, że bez udziału innych osób, każdy zatrudniony pracownik może uzyskać informacje na swój temat. Konieczna jest jedynie przypisanie do pracownika w systemie jego adresu e-mail oraz uzyskanie kodu dostępu - co uniemożliwia uzyskanie tego typu informacji przez osoby trzecie.

Podstawowymi informacjami dostępnymi dla pracownika w Portalu pracowniczym są:

 • pensje - do pobrania tzw. "pasek" z wynagrodzeniem,
 • raport RMUA,
 • możliwość pobrania deklaracji PIT11,
 • wnioski pracownicze - możliwość złożenia np. wniosku urlopowego,
 • urlopy - możliwość sprawdzenia przysługującego urlopu bieżącego i zaległego i ich wykorzystania,
 • historia absencji,
 • data rozpoczęcia pracy oraz data końca umowy,
 • sporządzone umowy o pracę,
 • stawka miesięczna,
 • staż pracy,
 • przydział i wypłata nagrody jubileuszowej
 • wymiar czasu pracy,
 • historia wypłaconych pensji,
 • zajmowane stanowisko,
 • dane adresowe pracodawcy.

Płace

Możliwości

Moduł płacowy obsługuje wszelkie zagadnienia związane z naliczaniem i wypłatą wynagrodzeń pracownikom, zarówno zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, jak i innych umowów np. umowy zlecenie czy o dzieło.
Na podstawie wprowadzonych danych kadrowych, oraz dowolnie zdefiniowanych składnikach wynagrodzenia możliwe jest szybkie wyliczenie wartości wynagrodzenia, wysokości składek do ZUS i na ubezpieczenie zdrowotne oraz wysokość zaliczki na podatek dochodowy.
Program umożliwa obsługę różnych systemów płacowych dzięki tworzonym schematom obliczania płac dla poszczególnych typów list. Dzięki temu można zdefiniowac schematy osobno dla pracowników fizycznych, umysłowych, młodocianych itp.

Ponadto moduł umożliwa:

 • ewidencję zasiłków, ekwiwalentów, potrąceń,,
 • drukowanie pasków, obliczanie sortów pieniężnych,
 • ewidencja dodatków jednorazowych, świadczeń z ZFSS,
 • automatyczne wyliczanie wysokości urlopów, zasiłku chorobowego, macierzyńskiego itp.
 • rozliczanie kasy zapomogowo - pożyczkowej,
 • listy płac dla pracowników oddelegowanych do pracy za granicą,
 • karty zasiłkowe,
 • drukowanie RMUA,
 • prowadzenie kasy zapomogowo pożyczkowej i funduszu mieszkaniowego,
 • eksportowanie danych do banku w różnych formatach,
 • wystawianie deklaracji z możliwością elektronicznej ich wysyłki oraz udostępnieniu pracownikom poprzez Portal pracowniczy..

Program pozwala na generowania plików z przelewami wczytywanymi następnie w bankowości elektronicznej. Możliwe jest wygenerowanie plików w różnych formatach, w tym m.in. home cache, multi cash (elixir), BusinessNet, videotel, elixir, netbank i innych. Umożliwia obsługę systemu przelewów masowych SIMP.

Wprowadzanie pensji pracownika
Madar7 ekran wprowadzania pensji pracownika


Księgowanie listy płac:

 • tworzenie dekretu księgowego,
 • rozksięgowanie wg działu, MPK,
 • tworzenie analityki wg pracowników,
 • rozksięgowanie wg godzin przepracowanych na poszczególne zlecenia,
 • automatyczna dekretacja potrąceń do rozliczania,
 • eksport dekretu do innego programu FK w postaci pliku CSV.

eDeklaracje

 • Możliwość wygenrowania deklaracji z prowadzonych w systemie zapisów, takich jak: PIT11, PIT4r, PIT8ar, PIT8c, PIT28, PIT40.
 • Możliwość elektornicznej wysyłki do Urzędu Skarbowego większości typów deklaracji sporządzanych w systemie.
 • Możliwość wygenerowania wydruku deklaracji.
 • Możliwość udostępnia wszystkim pracownikom deklaracji PIT11 przez Prtal pracowniczy, bez konieczności ich tradycyjnego rozsyłania pracownikom.

RCP - Rejestracja Czasu Pracy

Rejestracja czasu pracy ma za zadanie stworzenie listy obecności, z której dane są wpisywane następnie do modułów kadry oraz płace. Ewidencja możliwa jest na dwa sposoby:

 • drukowanie list obecności
 • dziennik obecności pracowników
 • wprowadzania ręczne do komputera,
 • harmonogram pracy,
 • import danych z czytników BIBI,
 • elektroniczna ewidencja z wykorzystaniem czytników kart.
RCP możliwia tworzenie raportów czasu pracy, spóźnień i list obecności.

Elektroniczna ewidencja czasu pracy wykorzystuje czytniki bezstykowych transponderowych kart identyfikacyjnych. Każdy pracownik otrzymuje unikalną kartę, na której może być umieszczone logo firmy, imię i nazwisko pracownika stanowiska, zdjęcie, co dodatkowo pozwala na identyfikację pracownika bez konieczności użycia czytnika.

Elastyczność naliczania płac

System Madar7 umożliwia sporządzanie płac jednostek będących jednoosobowymi działalnościami gospodarczymi, spółkami prawa cywilnego i handlowego oraz różnego rodzaju organizacji - publicznych i niepublicznych. Możliwe jest sporządzanie płac zarówno z typowymi składnikami, jak i w sposób niestandardowy uzależniony od specyfiki branży (jak np. spółki górnicze) czy też przyjętego, indywidualnego systemów wynagradzania (np. premie uzależnione od różnych czynników).

System oferuje 300 pól różnych składników wynagrodzenia, w tym kilkadziesiąt do indywidualnego zaprojektowania przez użytkownika programu. Możliwe jest wyszczegółnienie

 • różnych premii i dodatków jak np. dodatek funkcyjny, dodatek stażowy, dodatek za pranie, premia jubileuszowa, premia za sprzedaż (i innych),
 • różnego rodzaju potrąceń jak np. potrącenia komornicze, za odzież, za telefon, PKZP, na dodatkowe ubezpieczenia, pożyczki, za karty członkowskie i inne.
Zaprojektowane składniki mogą być obliczane z innych (np. premia jako procent podstawy, dodatek za pracę ponad określoną licznę godzin itp.), mogą być doliczane do innych (np. dodatek nieopodatkowany i nieozusowany doliczany do wynagrodzenia do wypłaty, premia doliczana do podstawy opodatkowania, itp.). Składniki mogą być doliczane do różnychPOWRÓT
Opis programu Madar7

Roczna karta planu pracy
Roczna karta planu pracy