Moduł produkcja pozwala na łączenie surowców i wytwarzanie towarów / wyrobów gotowych. Wyliczone ceny sprzedaży mogą uwzględniać robociznę i marżę, a łączenie odbywa się na podstawie zdefiniowanych receptur. Możliwa jest produkcja kilkustopniowa, tzn. wytwarzanie półproduktów, które następnie łączy się w gotowy produkt.
W programie rejestrowane są zamówienia od klientów, tworzone na tej podstawie zamówienia na produkcję, a następnie do dostawców. Planowane są czasy dostaw oraz terminy wykonania produkcji.
Istnieje możliwość prowadzenia kilkudziesięciu magazynów, obsługi dokumentów magazynowych, takich jak: PZ, PW, WZ, RW, a także automatycznej aktualizacji stanów i transakcji po dokonanej sprzedaży i wystawieniu faktur VAT. Moduł produkcja jest częścią systemu informatycznego, na który składa się zbiór współpracujących ze sobą modułów integrujących działania danego przedsiębiorstwa we wszystkich szczeblach i obszarach zarządzania.

Madar7 moduł Produkcja

MRP (Material requirements planning)

Planowanie zapotrzebowania materiałowego - jest to zbiór technik, które pomagają w zarządzaniu procesem produkcji. Na podstawie wprowadzonych danych o zaplanowanej produkcji, wielkości sprzedaży i przyjętych zamówieniach na wyroby gotowe system planuje produkcję poszczególnych elementów oraz dostawy podzespołów i materiałów.

Moduł produkcyjny, mrp umożliwia m.in.

 • tworzenie raportów zużycia surowców,
 • rozliczanie produkcji ciągłej i jednostkowej,
 • planowanie obciążania gniazd produkcyjnych,
 • planowanie zapotrzebowania,
 • rozliczanie importu surowców,
 • tworzenie wielopoziomowej struktury produkcji wyrobu wraz z określeniem zamienników,
 • integracja z modułem F-K.


Rozliczanie produkcji

W module Produkcja możliwe jest zdefiniowanie przepływu materiału, poczynając od surowców zakupionych u dostawców zewnętrznych, przez wszystkie fazy wytwarzania, aż do produktu końcowego – nadającego się do sprzedaży. Jednocześnie pozwala na przepływ informacji w kierunku przeciwnym.

Ekran wprowadzania receptury
Madar7 ekran wprowadzania receptury w module Produkcja

Katalog towarów, surowców, produktów

W programie istnieje wspólny słownik towarów, produktów i surowców - katalog towarów. Wprowadzono dodatkowo rozgraniczenie według rodzaju na: towar, produkt, półprodukt, surowiec, opakowanie, komplet, usługa.

Normy zużycia - receptury

Podstawą ewidencji dla celów produkcji w systemie jest opracowanie norm zużycia materiałów dla poszczególnych wyrobów. Normy te powinny zawierać dokładnie przewidywaną ilość materiałów pobieranych dla danego wyrobu. Normy te w programie są ewidencjowane jako receptury, w których można zdefiniować:

 • nazwę produktu końcowego (wykorzystywany przy rejestracji zlecenia produkcyjnego),
 • potrzebne materiały (wykorzystywane przy ustalaniu zapotrzebowania materiałowego),
 • wykonywane czynności,
 • stosowane półprodukty (mogą mieć swoje receptury),
 • zamienniki,
 • narzuty.

W niektórych przypadkach, przy wyrobach o niskich wartościach i wielkości, celowe jest opracowanie norm dla partii towarów np. 100 szt wyrobu. Receptury mogą by ć wielokrotnie zagnieżdżone, możliwe jest również wydzielenie półproduktów oraz wskazanie zamienników surowców. Receptura przedstawia z jednej strony ilość zużywanych materiałów podczas realizacji procesu produkcji. Druga część służy do opisu czynności. Opis czynności uwzględnia czas potrzebny na wykonanie zadania. Poszczególne czynności w ramach danej receptury wykonywane są sekwencyjnie. Dla uzyskania innego rozkładu można posłużyć się recepturami zagnieżdżonymi i półwyrobami. Wtedy niektóre czynności mogą być wykonane równolegle.

Przepływ materiałów i surowców

W procesie produkcji nabywane są surowce do produkcji, z których wytwarzane są półprodukty, produkty i wyroby gotowe. Każdy z tych kroków wymaga rejestracji w programie. Dzięki temu znana jest ilość na stanie surowców, półwyrobów i wyrobów a układ wielu magazynów może odzwierciedlać ruch pozycji po zakładzie (np. magazyn, hala, lakiernia itd). Wszelkie operacje związane z materiałami, jak również produktami gotowymi, rejestrowane są jako operacje w magazynie.

 • surowce - wprowadzane są do programu według faktur zakupu, odpowiednio jako PZ (zakup krajowy), WNT (zakup z krajów Unii) lub import. W programie możliwe jest również osobne ewidencjonowanie zakupów (faktur) - wartościowo, w opcji rejestry VAT oraz ilościowo-wartościowo - jako PW (przyjęcia wewnętrzne) na magazyn.
 • półprodukty, produkty i wyroby gotowe - powstają w wyniku wykonania zlecenia produkcyjnego w opcji zlecenia. Wyroby te mogą być następnie przesunięte do innych magazynów, wydane lub sprzedane.
Czasami zlecenia produkcyjne wykonuje się za okres - według zarejestrowanego wydania wyrobów lub rozliczanie według rejestrowanego zużycia materiału.

Nowoczesne systemy identyfikacji

Istnieje możliwość tworzenia i generowania z programu kodów paskowych, na przykład:

 • surowców przyjmowanych do magazynu. W kodzie może być zawarty numer dokumentu przyjęcia. Dodatkowo na metce drukowany jest: nazwa towaru, dostawca, ilość sztuk.
 • przy produkcji (łączeniu lub rozcinaniu) - wyprodukowany towar otrzymuje nową metkę - drukowana w momencie zatwierdzania zlecenia produkcyjnego.
 • możliwa jest również ewidencja czasu pracy, czynności i odpadów w kartach pracy tylko za pomocą kodów paskowych w opcji sterownik.
Realizowany jest w ten sposób System Realizacji Produkcji (ang. MES Manufacturing Execution System) czyli zbieranie informacji bezpośrednio ze stanowisk produkcyjnych. Więcej informacji w Instrukcji obsługi operacji magazynowych oraz kart pracy za pomocą kodów paskowych w opcji sterownik.

Karty pracy

Istnieje możliwość rejestracji czasu pracy poszczególnych czynności przez pracowników z podziałem na kontrahenta (zleceniodawcę), kontrakt, dział - w opcji karta pracy. Można jednocześnie rejestrować:

 • czas wykonywania z podziałem na rodzaj (godziny zwykłe, nadliczbowe, nocne),
 • czas pracy urządzenia,
 • wykonane czynności, pobrane surowce,
 • kontrakt oraz dział,
 • status wykonania i akceptacji.

Wprowadzanie karty pracy do systemu Madar7
Madar7 ekran wprowadzania receptury w module Produkcja

Zapotrzebowanie na produkcję

Rejestracja zapotrzebowania na produkcję - może być wykonywana w programie jako zamówienie na produkcję wprowadzone w opcji zamówienia - zamówienie na produkcję. Takie zamówienie może być tworzone na podstawie innych operacji: pobranych materiałów, sprzedanych wyrobów itp., w szczególności:

 • zamówień od odbiorców,
 • stanów minimalnych wyrobów porównywanych z zamówieniami od odbiorców i aktualnym stanem,
 • rotacji towarów / produktów.
Na tej podstawie możliwe jest tworzenie zapotrzebowania na surowce oraz zamówienie na produkcję. Umożliwia to "przejście" z zamówionych przez klienta produktów na potrzebne do tego celu surowce - które można następnie zamówić u dostawcy.

Kompletacja i dekompletacja

Uzupełniająca funkcjonalność umożliwiająca przekształcenie jednego towaru w kilka (lub odwrotnie). Pomocne do ewidencjonowania demontażu, kompletacji, konfekcjonowania.

Księgowanie produkcji

Moduł umożliwia kilka schematów księgowania produkcji. Szablony dekretów wpisuje się w konfiguracji. System automatycznie rozróżnia sprzedaż wyrobów i towarów handlowych. Rozpoznaje też powrotne wykorzystanie wyrobów jako półprodukty. Szczegółowy opis w instrukcji oraz w opracowaniu "Zaawansowane techniki księgowe"

Zapotrzebowanie na surowce

Zapotrzebowanie na surowce - określenie dostępności potrzebnych materiałów, zamówienia i przyjęcie na stan materiałów. W tym etapie pomocne są analizy dostępne w opcji wydruki oraz analizy, w których istnieją zestawienia prognozy zapotrzebowania surowców na podstawie dokumentów zamówień czy planu produkcji, z uwzględnieniem:

 • zleceń produkcyjnych
 • stanu surowców
 • wybranej metody statystycznej, np. stanów minimalnych, rotacji surowców


Plan produkcji

Plan produkcji pozwala na rozplanowanie produkcji w czasie, poprzez ustawienie kolejności zleceń produkcyjnych. Opcja pozwala na ewidencje planu produkcji z podaniem daty realizacji, ilości, kontrahenta, a także przypisanie wydawanego materiału do konkretnego zlecenia. Plan produkcji opracowuje się uwzględniając ilość zużywanych materiałów, surowców, półproduktów, a także czynności, procesy oraz technologie wykorzystywane podczas procesu podukcji. W programie istnieje możliwość ewidencji maszyn i urz?dzeń produkcyjnych (gniazda produkcyjne), ilości odpadów oraz receptur. W zależności od wykorzystanych w procesie produkcyjnym rodzajów materiałów i gniazd produkcyjnych, produktom można przypisać określoną recepturę.

Kody kreskowe

W celu zwiększenia efektywności obiegu surowców i wyrobów w programie nadawane są kody kreskowe. Mogą one zostać wydrukowane na specjalistycznych drukarkach do etykiet (Zebra, Eltro).

Narzędziownia

Narzędziownia służy do ewidencjonowania, rejestrowania i rezerwowania narzędzi i maszyn. Pozwala skutecznie zarządzać narzędziami w firmie. Moduł pozwala m.in. na:

 • ewidencję narzędzi, wypożyczeń i zwrotów
 • rezerwację narzędzi w wybranym czasie przez pracownika,
 • tworzenie raportów wypożyczeń, zwrotów, napraw i przeglądów narzędzi,
 • tworzenie zestawień bieżącego stanu narzędzi, narzędzi aktualnie wypożyczonych lub narzędzi do zwrotu przez pracowników.
Z narzędziownią jest powiązana

wypożyczalnia

. Zadaniem wypożyczalni jest ewidencjonowanie wypożyczanych narzędzi z ewentualnym określeniem terminu ich zwrotu.

Zlecenie materiałowe

Produkcja rozumiana jako pobranie ze stanu (magazynu) materiałów oraz zdanie na stan wyrobów gotowych. Na podstawie receptur tworzone są wyroby lub półwyroby, a każde zlecenie tworzone na podstawie receptury jest odrębnie rejestrowane. Opcja zlecenie materiałowe powoduje przekształcenie w komputerze surowców w produkt. W zleceniu produkcyjnym surowce rozumiane są jako materiały do produkcji pobierane z magazynu.

Założenie jest następujące: wszystkie składniki w momencie rozpoczęcie produkcji danego elementu muszą być obecne na stanie, inaczej rozpoczęcie produkcji zostaje zawieszone. Materiały i surowce mogą być pobierane wyłącznie z jednego magazynu, a wyrób finalny (gotowy) zostanie wprowadzony na ten sam magazyn. Wyroby gotowe mogą być następnie przesunięte z magazynu produkcyjnego do odpowiedniego magazynu wyrobów za pomocą MM.
Istnieje możliwość produkcji dwustopniowej poprzez rejestrację dokumentu rozliczenie produkcji. Wprowadza się na nim różnice w surowcach lub wyrobach pomiędzy zleceniem produkcyjnym, a faktyczną produkcją.

POWRÓT
Opis programu Madar7

Karta zlecenia materiałowego
Madar7 ekran wprowadzania receptury w module Produkcja