..:: Programy Madar :: Licencja FREEWARE e-Deklaracje

WARUNKI LICENCJI

Właścicielem i producentem programu jest MADAR Sp. z o.o.

Definicje

Użyte w licencji określenia oznaczają:
 1. Program e-Deklaracje Madar 5.0, nazywany dalej e-Deklaracje, to program uruchamiany jako aplikacja w środowisku Windows.
 2. Programy komercyjne Madar - jeśli nie jest użyta inna szczegółowa nazwa, przez programy komercyjne Madar uważa się programy udostępniane na licencji komercyjnej, w szczególności: KPR Madar, Magazyn Madar, Madar ERP.
 3. Stanowisko - rozumiane jest jako urządzenie, za pomocą którego można nawiązać połączenie z serwerem i użytkować program.
 4. Użytkownik - użytkownikiem jest osoba fizyczna lub prawna korzystającą z programów Madar.
 5. Zastosowania komercyjne - używanie programów Mobile w firmach i przedsiębiorstwach, włączając w to wszelkiego typu instytucje rządowe, edukacyjne, naukowe itp.

Użytkowanie programu e-Deklaracje

 1. Program e-Deklaracje udostępniany jest na licencji FREEWARE, zarówno dla osób fizycznych, jak i firm oraz instytucji, również do zastosowań komercyjnych.
 2. Program e-Deklaracje można używać na dowolnej ilości stanowisk i przez dowolną ilość użytkowników.

Wyłączenia

 1. Licencja nie zezwala na jednoczesne użytkowanie na tej samej bazie programów komercyjnych Madar oraz programu e-Deklaracje.
 2. Licencja obejmuje jedynie prawo do bezpłatnego użytkowania programu, zabrania się samowolnych modyfikacji programu, jego disasemblacji, pobierania opłat, zmiany warunków licencji bez pisemnej zgody właściciela praw.

Pomoc techniczna

Użytkownicy programu e-Deklaracje mają prawo do uzyskania pomocy technicznej tylko w formie odpowiedzi na pytania zadawane poprzez e-mail, forum lub zadaj pytanie.

Ograniczenia rękojmi

  Producent gwarantuje, że program e-Deklaracje będzie w znacznym stopniu działał zgodnie z dołączoną dokumentacją. Jednak ciągły rozwój oprogramowania może spowodować, że funkcjonalność będzie różniła się od tej, opisanej w dokumentacji.
 1. Producent nie gwarantuje, że oprogramowanie spełni oczekiwania nabywcy. Program jest intensywnie testowany w zakresie prawidłowości działania oraz współdziałania z różnorodnym oprogramowaniem, tym niemniej firma Madar Sp. z o.o. nie gwarantuje całkowitej bezbłędności programu oraz poprawnego współdziałania z innym oprogramowaniem.
 2. Nabywca ponosi pełne ryzyko co do użycia programu e-Deklaracje MADAR do określonego celu, w szczególności co do złożenia prawidłowych formularzy.

Wyłączenia z odpowiedzialności za straty

 1. Producent i właściciel praw nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przypadkowe, nieprzypadkowe, pośrednie lub podobne uszkodzenia, włącznie z każdą utratą korzyści lub danych, jakie powstały w wyniku użycia lub z braku możliwości użycia programu, nawet jeśli firma Madar Sp. z o.o została uprzedzona o możliwości powstania takich uszkodzeń.
 2. Zrzeczenia i ograniczenia wymienione powyżej będą miały zastosowanie niezależnie od tego, czy nabywca zaakceptuje program. W żadnym z przypadków odpowiedzialność Producenta względem Nabywcy nie przekroczy sumy, jaka Nabywca zapłacił przy zakupie programu.

Spory

W przypadku sporów sądem właściwym do rozstrzygania jest sąd właściwy dla siedziby firmy Madar Sp. z o.o.
Wszelkie zapytania lub błędy w programie prosimy składać za pomocą poczty elektronicznej na adres madar@madar.com.pl. Pomoc można uzyskać również na naszym forum internetowym.