.:: Magazyn MADAR

Gospodarka materiałowa

Moduł magazyn służy do obsługi gospodarki towarowej i materiałowej. Cechuje go prosta obsługa, niezawodność, bogate możliwości oraz powiązanie z innymi modułami systemu: zamówieniami, produkcją, importem, finansowo - księgowym. Pracę ułatwia również możliwość współpracy z zewnętrznymi urządzeniami rejestracji i identyfikacji: czytnikiem kodów paskowych, wagą elektroniczną, kasą i drukarką fiskalną.

Obsługa i obieg dokumentów

W systemie rejestrowane są wszystkie dokumenty mające związek z operacjami na tzw. indeksach magazynowych. Wprowadza się więc dokumenty związane z przyjęciem materiałów na stan, takie jak: PZ, PW, Faktura RR, również zakupy wewnątrzunijne i importowe. Z drugiej strony wystawiane są dokumenty wydania WZ, RW, MM. W uproszczonych zastosowaniach Faktury Vat mogą jednocześnie być traktowane jak dokumenty wydania z magazynu. Do ciekawych funkcji należy:
cennik w katalogu towarów

Dokumenty magazynowe mogą być generowane automatycznie na podstawie zamówień klienta, zamówień zakupu, zleceń produkcyjnych. Współpracuje rónież z modułem sad, do rozliczeń importowych oraz wewnątrzunijnych, generując automatycznie dokumety zakupu z wyliczoną odpowiednio złotówkową ceną zakupu.
Wygląd każdego z dokumentów może być dostosowany do potrzeb użytkowników - zaprojektowany wzorzec zawierający potrzebne dane, informacje czy logo.
Wystawiane dokumenty mogą być również wysyłane drogą elektroniczną - e-mailem, faksem, czy eksportowane do innych systemów. Program oferuje również mechanizmy elektronicznej wymiany danych pomiędzy oddalonymi od siebie punktami.

Faktury zbiorcze

W celu usprawnienia wystawiania dokumentów jedną z funkcji programu jest możliwość wystawiania faktur zbiorczych.

Przykładem wykorzystania faktur zbiorczych jest sytuacja, gdy dostawy towaru wykonywane są do sklepów należącej do jednej sieci, a faktura ma być wystawiona na centralę. W tym celu należy odpowiednio przygotować dane o kontrahentach (sklepach) i sposobach dostawy.

Dane o sklepach i centrali należy wprowadzić do katalogu kontrahentów w następujący sposób:

  1. Do listy kontrahentów należy dopisać osobno centralę i każdy ze sklepów. Wszystkie wprowadzone pozycję muszą mieć wpisany ten sam numer NIP.
  2. Centrala ma mieć wprowadzone w polu handlowiec liczbę 999.
  3. Sklepy firmowe mają mieć wybrane w polu rodzaj dowód dostawy

Należy pamiętać, że dokumenty maja zostać wystawione jako:

Dane systemu

Standardowo wydruk faktury zbiorczej zawiera informacje o wystawionych dowodach dostawy oraz zsumowane pozycje dostarczonych towarów. Możliwa jest zmiana wydruku poprzez dodanie do opcji dane systemu polecen:

Ewidencja i analiza stanów i transakcji magazynowych

Dzięki rejestracji wszystkich dokumentów mających wpływ na operacje magazynowe możliwe jest uzyskanie informacji o aktualnych stanach, wartości i lokalizacji zapasów, a także o wszystkich transakcjach magazynowych i ruchu dokumentów dla każdej pozycji magazynowej, również dla wydzielonych grup.
System umożliwia prowadzenie dowolnej ilości magazynów, również wirtualnych oraz oferuje mechanizmy elektronicznej wymiany danych pomiędzy oddalonymi od siebie punktami.
Do ciekawych funkcji należy: Oferowany jest również moduł wspomagający inwentaryzację, pozwalający na wyliczenie i automatyczne przyjęcie różnic remanentowych. Możliwe jest generowanie arkuszy spisu z natury.

Struktura katalogu towarów

Również katalog towarów, będący podstawą przy wprowadzeniu dokumetów, posiada możliwość rejestracji szeregu dodatkowych inforamcji, takich jak: stany minimalne, stany pożądane, grupy, cechy. Dane te są później dodatkowym kryterium przy sporządzaniu analiz.
W module został zaprojektowany rozbudowany system wyceny oraz dowolne ilości cenników bądź według poziomu cen, bądź indywidualnie dla każdego klienta. Dzięki powiązaniu z modułem promocji możliwe jest prowadzenie swobodnej, a zarazem uporządkowanej polityki cenowej firmy.
cennik w katalogu towarów

Analizy przychodów i zakupów

Często zdarza się, że koniecznym staje się wyodrębnienie grup klientów - bądź konkretnych dokumentów "przypisanych" do określownego handlowca bądź akwizytora. Równie często konieczna jest analiza dla grup bądź poszczególnych towarów czy wyrobów,.
W programie zaprojektowane zostały mechanizmy pozwalające na podział bazy kontrahentów: regiony, akwizytorzy i cechy . Według tych pól możliwe są analizy sprzedaży, zakupów, niezapłaconych itp.
Możliwe jest również wyodrębnienie grup dokumentów (faktur, wz itp.). Dane klasyfikacyjne wprowadza sę w momencie rejestracji dokumentu - zazwyczaj przypisane są do: danego kontrahenta, dla którego wystawiany jest dokument operatora wypisującego dany dokument bądź do samodzielnego wprowadzenia.

Analiza kosztów

Moduł gospodarki magazynowej charakteryzuje się pełną integracją z modułem finansowo- księgowym. Zapewnia to bieżący dostęp do aktualnych informacji na temat obrotów, wystawionych dokumetów i wartości stanów magazynowych. Dla poszczególnych rodzajów dokumentów magazynowych budowane są schematy dekretacji, również osobno dla każdego z magazynów. Dzięki nim dokumenty są widoczne w systemie F-K na bieżąco oraz możliwe jest automatyczne ich księgowanie. Taki układ zapewnia bieżące analizy i rozliczanie: System oferuje szereg narzędzi pozwalających na bieżącą analizę poniesionych kosztów. Istnieją mechanizmy pozwalające na powiązanie poszczególnych modułów w programie i rozliczenie kosztów bezpośrednich zakupu towarów i materiałów (z modułu gospodarki materiałowej) dodatkowych koszty zakupu (transport, składowanie) (z modułu F-K) według miejsca powstawania kosztów z podziałem na kontrakty, działy, oddziały itp.

Inne wybrane możliwości programu

Oferowany jest również moduł wspomagający inwentaryzację, pozwalający na wyliczenie i automatyczne przyjęcie różnic remanentowych. Możliwe jest generowanie arkuszy spisu z natury.

Zaopatrzenie magazynowe

Moduł ZAMÓWIEŃ wspomaga proces zakupu materiałów, poprzez wygenerowanie zapotrzebowania, rejestrację zamówień od klientów, zamówień wewnętrznych i planowania produkcji, generację zamówień do dostawców. Pozwala na wystawianie, prowadzenie ewidencji oraz kontrolę realizacji zamówień zarówno od odbiorców, jak i do dostawców. Ważnym ułatwieniem są funkcje generacji zamówień do dostawców na podstawie:

Instrukcja programu magazynowego

Instrukcja do programu magazyn

program gospodarki magazynowej online

magazyny online