..:: Programy Madar :: Personel MADAR :: RCP

RCP

Rejestracja Czasu Pracy to moduł pozwalający na prowadzenie szczegółowej ewidencji czasu pracy poszczególnych pracowników. Moduł RCP umożliwia elektroniczną ewidencję przy pomocy kart identyfikacyjnych.

Ustawy i rozporządzenia Pobierz demo Płace i kadry - moduł Madar ERP

Rejestracja Czasu Pracy

Sposoby rejestrowania czasu pracy

  1. Ewidencja elektroniczna
    Elektroniczną ewidencję czasu pracy wykonuje się przy pomocy transponderowych kart identyfikacyjnych. Transponderowane karty wczytywane są za pomocą bezstykowych czytników. Na karcie identyfikacyjnej znajdują się dane pracownika np. imię, nazwisko, zajmowane stanowisko, kod identyfikacyjny pracownika itp. Pracownik rozpoczynając i kończąc pracę odbija swoją kartę w czytniku. Czytnik zapisuje godzinę rozpoczęcia i zakończenia pracy oraz identyfikuje pracownika, co następnie widoczne jest w module RCP.
  2. Ręczne wpisywanie do komputera - ręczne wpisanie danych w module RCP.
Rejestracja czasu pracy może być wykonywana również w module Karty pracy za pomocą sterownika .

Sposób rejestracji czasu pracy za pomocą sterownika znajduje się tutaj (format *.doc).

Dostępne zestawienia

RCP umożliwia tworzenie następujących zestawień:

RCP rejestracja czasu pracy

ICP 1001 - Internetowy Czas Pracy to urządzenie umożliwiające rejestrację wyjść, wejść służbowych oraz tworzenie szeregu różnych zestawień. Umożliwa sprawdzanie obecności pracowników z dowolnego komputera przez internet. Może pracować w trybie slave jako urządzenie pomocnicze do rejestracji.
  Przeczytaj o modułach:

Płace Kadry Karty pracy RCP