System Zintegrowany MADAR - techhelp

System Zintegrowany MADAR powstał na bazie szeregu programów wspomagających prace w przedsiębiorstwie. Pierwsze moduły powstały w roku 1991. Od tamtej pory program jest nieustannie rozwijany i doskonalony. Tyle lat doświadczeń pozwoliło na zgromadzenie odpowiedniej wiedzy o potrzebach użytkowników, zbudowanie odpowiednich narzędzi, dopracowanie procedur, usunięcie błędów tak, aby programy nie tylko sprawnie i skutecznie pomagały w pracy, ale również aby ich obsługa była prosta oraz były odporne na różne nieprawidłowości, mogące wystąpić w trakcie użytkowania zarówno ze strony użytkownika jak i usterek sprzętowych. Podstawowym narzędziem tworzenia Systemu Zintegrowanego jest Delphi 6.0 firmy Borland. Poprzednie wersje, jeszcze dla systemu DOS tworzone były przy użyciu Borland Pascal. Większość elementów tworzonych jest przy pomocy bibliotek dystrybuowanych w ramach pakietu Delphi oraz podstawowych funkcji systemu Windows. Jednak w celu polepszenia jakości programu oraz zwiększenia jego funkcjonalności stosowane są komponenty realizujące pewne specjalistyczne funkcje. 

Baza danych

System Zintegrowany oparty jest o wewnętrzny format zapisu bazy danych. Wynika to z kilku przyjętych założeń do tworzonego oprogramowania. Aplikacja jest projektowana jako system zamknięty. Mimo, że w literaturze szeroko propaguje się "systemy otwarte" to takie założenie ma swój głęboki sens. Jest podyktowane przede wszystkim troską o niezakłócone działanie w przedsiębiorstwie. Posiadanie własnego formatu znakomicie ogranicza bowiem możliwości zewnętrznej ingerencji do bazy danych. Walor ten istotny jest gdy chce się ograniczyć dostęp do poszczególnych informacji. Ponieważ system MADAR jest hermetyczny, nie wymaga zewnętrznych elementów bazodanowych, to całość zagadnień administracyjnych jest dla użytkownika maksymalnie uproszczona. Wszelkie funkcje administrowania i manipulowania danymi są zawarte w samym programie.

Poniżej jest wymienionych kilka cech i wartości zawartych w przyjętym rozwiązaniu, które stanowią, że produkt System Zintegrowany MADAR jest dobrym rozwiązaniem dla przedsiębiorstw średniej wielkości:

Dodatkowo z tak przyjętą strukturą programu i bazy danych związanych jest kilka ,,mitów", które należy wyjaśnić:

Brak możliwości wymiany danych
- Madar oferuje szereg mechanizmów eksportów, importów w różnych formatach,
Niska odporność na awarie
- obserwowana awaryjność MADARA jest nie większa niż awaryjność innych systemów, rzeczywiste szkody wyrządzone poprzez awarie np. zasilania czy zerwania połączenia są najczęściej zerowe, dodatkowo firma MADAR posiada szereg narzędzi pozwalających naprawiać nawet poważne awarie struktury bazy danych co dopełnia kwestie zabezpieczeń.
Brak możliwości jednoczesnej pracy w sieci
Madar wykorzystuje narzędzia systemowe wbudowane w systemy sieciowe co jednocześnie uniezależnia go od stosowanego systemu sieciowego
Niska szybkość
dzięki optymalizacji przepływu danych obserwowana wydajność bazy danych jest równorzędna a często znacznie lepsza niż w wielu spotykanych implementacjach.

System Madar pracuje w wielu firmach pod różnym obciążeniem. Potwierdzone są bezproblemowe przykłady pracy z bazami zawierającymi wiele tysięcy rekordów i jednoczesną pracą kilkudziesięciu komputerów. Pewnymi wyznacznikami są przykładowe ilości dokumentów - 1000 faktur dziennie czy 50000 towarów w magazynie nie powodują istotnego spowolnienia czy też spadku sprawności i niezawodności działania. Szybkość programu MADAR w porównaniu z innymi aplikacjami, w tym pisanymi w technologii klient-serwer jest zadowalająca. Nie jest znany przypadek, w którym wydajność programu MADAR byłaby znacząco mniejsza, za to wiele przykładów odwrotnych. W obecnym kształcie i na obecnym sprzęcie Madar jest w stanie obsłużyć całkowicie, bez większych problemów wydajnościowych prawie każde przedsiębiorstwo średniej wielkości. Dla przedsiębiorstw dużych, korporacji wielonarodowych zalecamy stosowanie aplikacji pisanych w technologii dwu- lub więcej- warstwowych.