Moduł Finansowo-Księgowy wykorzystuje dane zarejestrowane w pozostałych modułach.

W poszczególnych modułach tworzone są odpowiednie zbiory danych - księgi pomocnicze, w których operacje rejestrowane są "na bieżąco". Takimi księgami są m.in. zbiory rejestrujące zakupy i sprzedaż z magazynu, zakupy pomocnicze, środki trwałe, operacje kasowe i bankowe, rozrachunki z pracownikami.

Do księgi głównej księgowane są za pomocą PK syntetyczne informacje, wynikające ze skontrolowanej ewidencji w księgach pomocniczych. Automatycznie drukowane są:

Istnieje możliwość zaprojektowania własnych zestawień

Program jest w pełni zgodny z ustawą o rachunkowości z dnia 24 września 1994r.

W przypadku firmy wielo-oddziałowej następuje multiplikacja odpowiednich ksiąg pomocniczych. Dane z oddziału są przekazywane do centrali (za pomocą dyskietki lub modemem), gdzie następuje ich dekretacja i księgowanie. Rozwiązane jest również regulowanie płatności powstałych w oddziale przez centrale lub inny oddział poprzez "przekazywanie" niezapłaconych dokumentów.